Accepto que d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’àrea de turisme del Consell Comarcal de la cerdanya amb la finalitat de gestionar la inscripció en la present esdeveniment.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Pl. del Rec, 5 – 17520 Puigcerdà.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los d’acord amb les finalitats esmentades anteriorment.

D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació de l’activitat esportiva corresponent a la present inscripció, a les nostres pàgines webs, xarxes socials, catàlegs, vídeos o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa del Consell Comarcal de la Cerdanya, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.